محمد طاهر قاضی زاده

Home / محمد طاهر قاضی زاده

محمد طاهر قاضی زاده ریس شرکت یونس شکیب شخص عالی در بخش تجارت هستند . همیشه خواستار ترقی تجارت و بوجود آوردن تجارت بهتر در بین جامعه بوده اند. . همیشه باعث خوشی و فخر شان است تا با نسل جوان کار و همکاری کنند. ایشان به بسیاری از نقاط جهان سفر کرده اند و اشخاص زیادی را برای تجارت ملاقات کرده اند و تجارت های زیادی را با شرکت های مختلف انجام داده اند. ایشان از رشته اقتصاد از پهنتون هرات فارغ التحصیل شدن که قادر به صحبت کردن در 5 لسان زنده دنیا که پشتوـ دری ـ انگلیسی ـ روسی و ترکمنی میباشند. و همیشه ایده ها را در بخش تجارت خود قدر دانی میکنند چی از طرف کارمندان شرکت باشد و چی از طرف یک شخص بیرونی باشد.